RSS Feed

Daily Archives: Tháng Hai 10, 2013

Rằng thì là Tết mà

Rằng hiền thì là lành mà.
Rằng gian thì là ác mà.
Rằng dốt thì là nát mà.
Rằng khôn thì là ngoan mà.

Rằng Tết, thì là Tết Con Người mà.

|- HHM 1302 -|

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers