Lần giở trước đèn

Quốc Tam, lần giở trước đèn Nuôi tằm, dệt chiếu, Lưu Huyền Đức Đậu phụ, phu xe, Trường Quan Vân Mổ trâu, bán thịt, Trương Dực Đức Tự cày, tự học, Cát Lượng Gia Danh nhân nước Thục, bách nghệ a. |- 1202 HHM -|