Vào khuôn

Cái kỉ niệm mà lần đầu Anh La sang xứ Đoài đi dự hội thảo, thật không thể nào quên! —- Lâu rồi, Anh La sang xứ Đoài lần đầu, đi dự hội thảo về “công nghệ hóa và quản lý”. Ngồi lâu máy bay háo người quá. Sáng hôm sau tỉnh dạy, Anh La… More Vào khuôn