Nông dân

Phan Cẩm Thượng   1. Cho đến nay Việt Nam vẫn là một xã hội nông nghiệp, đa phần dân số vẫn là nông dân, lấy canh tác trồng trọt trên đồng ruộng làm chính. Thành phần nông dân trong dân số theo thời gian có thay đổi ít đi, nhưng trong thế kỷ 19… More Nông dân

Mộc nhĩ

Người xứ ta chắc ai cũng biết cái món mộc nhĩ, cái tai mọc trên thân gỗ? … Trong các linh vật của xứ ta, nay nhất định phải có cái còi xe. Cụ Hinh cũng đã sắm sẵn một cái còi xe để ở nhà, sau này nếu không cấm được hậu sinh thờ… More Mộc nhĩ

Quan chữ vuông

Xưa người Việt từng bị đồng hóa về chữ vuông, mà “không biết”. Từ văn bản trên giấy, trên kiến trúc, bia đá, cho đến tên đất, tên người, rồi thở một câu thơ, nhất nhất cũng cứ phải chữ Tàu thì mới danh giá. Và bất chấp đại đa số người dân không hiểu… More Quan chữ vuông

Đánh vật

Nói chuyện đánh vật vì chữ “đánh‘ thật là hay. Khi nào người xứ ta phải loay hay chật vật để làm một việc gì khó khăn, hoặc phải tranh đấu quyết liệt với đối vật hay đối tác hay với chính mình, thì gọi là “đánh”. Đánh trâu bò ra đồng, mưu mẹo ra… More Đánh vật