Ông Hollande, đảng XHCN, nhà nước, và nền cộng hòa

HOÀNG Hồng-Minh

Ngày hôm nay 15/05/2012 ông Hollande đảm nhận chính thức công việc của tổng thống CH Pháp. Ông phải là tổng thống của mọi công dân Pháp.

Hôm qua, ông Hollande đã đến trụ sở của đảng XHCN để cảm ơn, để cổ vũ, và để tạm chia tay. Từ sau đó, và trong suốt nhiệm kì tổng thống của mình, ông Hollande sẽ không quay về trụ sở của đảng XHCN. Vì sao? Vì ông có nghĩa vụ là tổng thống của mọi công dân của nước CH Pháp.

Nếu như một đảng chính trị đề xuất và vận động thành công xã hội để chương trình đường lối chính trị của mình được xã hội chấp nhận, thì sự lãnh đạo của đảng đó được thực hiện qua bộ máy nhà nước được bầu lên ghi dấu ấn ảnh hưởng lớn của đảng ấy. Các công dân chỉ biết giao tiếp với bộ máy nhà nước, và bộ máy nhà nước phải chịu trách nhiệm trước các công dân. Các đảng chính trị là các tổ chức tự do, độc lập, và không thuộc về cơ cấu của bộ máy nhà nước của xã hội.

Ông Hollande hiểu được và làm được cái lẽ đó của nền cộng hòa./.

Advertisements