“Một Năm Mới 2013 tốt lành, hạnh phúc.”

Có sư thày nọ trụ trì ở chùa Sweet Home Chicago sao mà lành khô, rụt rè, và phức tạp quá. Số là thày ấy cất công đi mua cái thiếp, phong bì, con tem, rồi về nhà chùa, mắm môi, mắm lợi, nắn nót viết lời. Rồi đóng phong bì, rồi dán tem, rồi… More “Một Năm Mới 2013 tốt lành, hạnh phúc.”