Rằng thì là Tết mà

Rằng hiền thì là lành mà.
Rằng gian thì là ác mà.
Rằng dốt thì là nát mà.
Rằng khôn thì là ngoan mà.

Rằng Tết, thì là Tết Con Người mà.

|- HHM 1302 -|

Advertisements